Dhivehinge Raajje

ޒުވާނުން

ކަނބަލުން

މަސްވެރިކަން

ގެދޮރުވެރިކަމާއި އާރބަނައިޒޭޝަން

އޯގާތެރި މުޖްތަމަޢު

އިސްލާމީ ނޫރާއި ދީނީ އަޤީދާ

ވަޒީފާއާއި ވުނޭރުކަން

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު

ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން

ފަންނުވެރިކަން

ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތު

ޞިއްޙީ ނިޒާމާއި ފަރުވާ

ސަރުކާރު ހިންގުމާއި ސިޔާސަތު ރޭވުން

އިޤްތިޞާދާއި މާލިއްޔަތު

އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި މަޝްރޫޢުތައް

ފަތުރުވެރިކަން

ދަނޑުވެރިކަމާއި ކާބޯތަކެތި

ތިމާވެއްޓާއި ހަކަތަ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ

ދުސްތޫރީ، ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ އިޞްލާޙު

Vote4Muizzu
Vote4Muizzu
Vote4Muizzu

ދިވެހީންގެ އުންމީދު

ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު / އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ޑރ މުޢިއްޒު އަކީ މާލެ ސިޓީގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބީ މޭޔަރެވެ. އެމަނިކުފާނު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ވޯޓުލީ މީހުންގެ %63 ތާޢީދާއެކުއެވެ.

800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި، ޢިމާރާތްކުރުމާއި، ގެދޮރުވެރިކަމުގެ 200 ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގައި، މެނޭޖްމެންޓް ދާއިރާގައި 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ހާސިލްކޮށްގެން ހުރި ޕީއެމްޕީ، ޕްރިންސް2 ސެޓިފައިޑް ޕްރޮޖެޓް މެނޭޖަރެކެވެ. ޑރ މުޢިއްޒު ޚާއްސަވެފައިވަނީ ސިވިލްއިންޖިނިއަރިންގ ގެ ދާއިރާއިންނެވެ. ދުރުވިސްނޭ ލީޑަރެކެވެ.

ހުސެއިން މުޙައްމަދު (ސެންބެ) އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގައި ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މެމްބަރެވެ. މިއީ ސެންބެ މި ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ ދެވަނަދައުރުވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 2014ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
Vote4Muizzu

މެނިފެސްޓޯ

ކެމްޕެއިން މެޓީރިއަލްސް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ޑައުންލޯޑްސް